شب نهم دهه سوم محرم الحرام 93

جمعه 1393/8/30

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب هشتم دهه سوم محرم الحرام 93

پنج شنبه 1393/8/29

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب هفتم دهه سوم محرم الحرام 93

چهارشنبه 1393/8/28

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب ششم دهه سوم محرم الحرام 93

سه شنبه 1393/8/27

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب پنجم دهه سوم محرم الحرام 93

دوشنبه 1393/8/26

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب چهارم دهه سوم محرم الحرام 93

یک شنبه 1393/8/25

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب سوم دهه سوم محرم الحرام 93

شنبه 1393/8/24

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب دوم دهه سوم محرم الحرام 93

جمعه 1393/8/23

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه هیئت کربلا

شب یکم دهه سوم محرم الحرام 93

پنج شنبه 1393/8/22

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه هیئت کربلا